Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu:

– Nhóm hộ gia đình của MFI

– Hộ gia đình kinh doanh cá thể của MFI

– Cá nhân và doanh nghiệp: VG

– Hợp tác xã nông nghiệp CBE

– Các nhà cung cấp đầu vào nông nghiệp CBE

– Kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: VH

– Hộ gia đình đô thị: VH

– Cán bộ văn phòng và sinh viên: VL

– Các CBE, MFI, NGO: VL

Thị trường:

– Đồng bằng sông hồng; Miền Trung và Vùng núi phía Bắc

– Các đô thị cả nước